Paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje meileodai.lt (toliau – Pirkėjas), ir MB MEILĖ ODAI, (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę.
1.2. Šiomis Taisyklėmis yra įtvirtinamas prekių pirkimas – pardavimas, kuris yra atliekamas internetinėje svetainėje (parduotuvėje) meileodai.lt
1.3. Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės turi tokią pačią teisinę galią kaip ir sutartis.
1.4. Pirkimo – pardavimo procesą, pirkėjo bei pardavėjo teises ir pareigas nustato visose internetinės svetainės (parduotuvės) meileodai.lt skiltyse pateiktos taisyklės ir kita su prekių pirkimu ir pristatymu susijusi informacija.
1.5. Pasirašydamas šias Taisykles (tai yra pažymėjęs varnele langelį su žodžiais „Aš sutinku su Paslaugų teikimo sąlygomis“ ar paspausdamas „Patvirtinti užsakymą“ ) Pirkėjas patvirtina, kad jis perskaitė Taisykles, suprato jų nuostatas bei sutiko su Taisyklėmis. Jeigu Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių nuostatų ir (ar) nesutiko su jomis – jis neturi teisės įsigyti jokių prekių internetinėje (parduotuvėje) meileodai.lt.
1.6. Pirkėjas patvirtina suprantąs, kad pažymėjęs varnele langelį su „Aš sutinku su Paslaugų teikimo sąlygomis“ ar paspausdamas „Patvirtinti užsakymą“, patvirtina (pasirašo) teisines pasekmes sukeliančią civilinę sutartį.
1.7. Šios Taisyklės yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos prekių pirkimo – pardavimo nuostatos internetinėje svetainėje (parduotuvėje) meileodai.lt.
1.8. Atsižvelgdamas į LR teisės aktus, Pardavėjas gali bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

2. Taisyklių objektas

2.1. Šiomis Taisyklėmis Pardavėjas įsipareigoja perduoti „Užsakyme“ (tai yra elektroniniame prekių sąraše, į kurį Pirkėjas įtraukė prekes, kurias nori įsigyti iš Pardavėjo) (toliau – „Užsakymas“) nurodytas prekes (toliau – „Prekės“) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Užsakyme nustatytą kainą.
2.2. Pirkėjas Prekes užsisako vadovaudamasis internetinėje svetainėje (parduotuvėje) meileodai.lt pateiktomis taisyklėmis ir sąlygomis. Šie nurodymai yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
2.3. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui, ar jo įgaliotam atstovui, momento.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę šių Taisyklių nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus susijusius su prekės įsigijimu meileodai.lt elektroninėje parduotuvėje.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su meileodai.lt elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.
3.4. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas internetinės svetainės (parduotuvės) meileodai.lt Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo internetinės svetainės (parduotuvės) meileodai.lt duomenų. Pirkėjui tyčia arba netyčia perdavus savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus bei tų veiksmų pasekmes.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 3 (tris) kalendorines dienas.
5.2. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ar jo dalį ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą pinigų sumą, jei dėl techninės ar trečių šalių kaltės internetinėje svetainėje (parduotuvėje) meileodai.lt buvo klaidingai nurodytos užsakytų Prekių kainos, arba jei per laiką nuo Užsakymo patvirtinimo iki apmokėjimo patvirtinimo atsirado užsakytų Prekių kainų pokytis, arba jei užsakytų Prekių pristatymas yra neįmanomas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės svetainės (parduotuvės) registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
6.2. Užsakytos prekės internetu turi būti pristatytos Pirkėjui nurodytu adresu Pristatymo taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
6.4. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma nuolaida (pvz. nemokamas pristatymas) ir vėliau atšaukė arba grąžino bent vieną prekę, Pardavėjas pasilieka teisę iš Pirkėjui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą. Pavyzdžiui, perkant prekių už 100 eurų ir daugiau, automatiškai yra suteikiama nemokamo pristatymo paslauga, tačiau jei Pirkėjas atšaukia arba grąžina vieną ar daugiau prekių ir likusių prekių užsakymo suma nesiekia 100 eurų, tuomet pritaikyta nemokamo pristatymo paslauga yra atšaukiama ir pristatymo kaina yra išskaičiuojama iš grąžinamos sumos.

7. Prekių apmokėjimo tvarka

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui tinkamai sumokėti Sutarties kainą vienu iš Pardavėjo siūlomų būdų, prieš Pardavėjui pradedant vykdyti Prekių pristatymo procedūrą.
7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes el. būdu.
7.4. Tik gavus apmokėjimą už prekes Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntimą ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ar remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui iš karto (per 6val.) nepranešus apie siuntos būklę, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo el. paštu (meileodaieshop@gmail.com) atsiųsti siuntos nuotrauką, kuri įrodytų, kad siunta yra pažeista. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis meileodai.lt puslapyje nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 (penkiolika) dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos meileodai.lt elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
9.2. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai neturi paslėptų trūkumų ir atitinka kokybės reikalavimus, tai yra turi tas savybes, kurios būtinos daiktui, kad juo būtų galima naudotis pagal įprastinę ar specialią paskirtį.
9.3. Pardavėjas neatsako, kai dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, yra netinkamai atvaizduotos meileodai.lt elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalvos, formos ar kiti parametrai.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
10.2. Pirkėjas gali pasinaudoti šia teise tik jeigu prekė nebuvo naudojama, sugadinta, arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, t.y. prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti atgal prekę ir grąžinti pinigus, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes.
10.3. Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai grąžinama gauta ne ta prekė, kai pristatyta prekė yra nekokybiška arba kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.3. punktu, atsisako pirkimo–pardavimo sutarties.

11. Šalių atsakomybė

11.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.3. Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje (parduotuvėje) yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Nepaprastosios aplinkybės

12.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šių Taisyklių nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas internetinėje svetainėje (parduotuvėje).
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainės (parduotuvės) meileodai.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
14.3 Pirkėjas, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, apmokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog jo el. pašto adresas gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.2. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu per 15 (penkiolika) darbo dienų, ginčas sprendžiamas kitais, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais, būdais.